Information

Ekonomi: Budgetförslag, Avgifter mm.
Stadgar: Stockby vägförenings stadgar
Våra stadgar styr verksamheten. I dessa kan man bl.a. läsa följande:
Samtliga fastigheter inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls normalt under november månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsens sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Länk till våra stadgar: Stadgar Sida1   Stadgar Sida2

Fullmakt- mall
Organisationsnummer och bankgiro
Ägarbyte/adressändring
Vinterväghållning
Grönområde
Belysning
Vägar

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Gunnel Lärka  Rafner tom 2021
Rune Blomqvist tom 2021
Vilhelm Boije ordförande tom 2022
Kenneth Bergman tom 2022
Patrik Wohlfeil tom 2022

Suppleanter
Leif Rinaldo tom 2021
Frank Pfestorf tom 2021
Andreas Lahham tom 2022
Per Johnsson tom 2022

Revisor
Dan Normark tom 2021
Elisabeth Palm tom 2022

Revisorssuppleant
Jan-Aksel Lundström tom 2022
Mattias Idevik tom 2021

Valberedning
Roger Bergholm tom 2021
Per Lundblad tom 2021