Information

Ekonomi: Budgetförslag, Avgifter mm.
Stadgar: Stockby vägförenings stadgar
Våra stadgar styr verksamheten. I dessa kan man bl.a. läsa följande:
Samtliga fastigheter inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls normalt under november månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsens sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Länk till våra stadgar: Stadgar.pdf

Fullmakt- mall
Organisationsnummer och bankgiro
Ägarbyte/adressändring
Vinterväghållning
Grönområde
Belysning
Vägar

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Gunnel Lärka  Rafner tom 2019
Rune Blomqvist tom 2019
Vilhelm Boije ordförande tom 2020
Kenneth Bergman tom 2020
Christer Andersson tom 2020

Suppleanter
Konny Österlin tom 2019
Frank Pfestorf tom 2019
Andreas Lahham tom 2020
Per Jonsson tom 2020

Revisor
Dan Normark tom 2019
Elisabeth Palm tom 2018

Revisorssuppleant
Mattias Idevik tom 2019