Mer information

Stadgar: Stockby vägförenings stadgar
Våra stadgar styr verksamheten.
I dessa kan man bl.a. läsa följande:
Samtliga fastigheter inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls normalt under november månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsens sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Länk till våra nuvarande stadgar:
Nuvarande stadgar för Stockby vägförening
Förslag till stadgeändring från årsmötet 10 nov 2021.

Styrelsen: Ordinarie ledamöter:
Ordförande – Vägansvarig: Patrik Wohlfeil tom 2022
Viceordförande: Vilhelm Boije 2022
Ekonomi: Kenneth Bergman tom 2022
Sekretariat: Gunnel Lärka Rafner tom 2023
Grönområde – Belysning: Rune Blomqvist tom 2023

Suppleanter
Mattias Carlsson tom 2023
Frank Pfestorf tom 2023
Andreas Lahham tom 2022
Per Johnsson tom 2022

Revisor
Dan Normark tom 2023
Elisabeth Palm tom 2022

Revisorssuppleant
Jan-Aksel Lundström tom 2022
Mattias Idevik tom 2023

Valberedning
Roger Bergholm tom 2023
Per Lundblad tom 2023