Mer information

Stadgar: Stockby vägförenings stadgar
Våra stadgar styr verksamheten.
I dessa kan man bl.a. läsa följande:
Samtliga fastigheter inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls normalt under november månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsens sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Styrelsen: Ordinarie ledamöter:
Ordförande – Vägansvarig: Patrik Wohlfeil 2024
Ekonomi: Kenneth Bergman 2024
Sekretariat: Gunnel Lärka Rafner 2025
Grönområde – Belysning: Rune Blomqvist 2025
Ledamot – Per Johnsson 2024

Suppleanter
Mattias Carlsson 2025
Andreas Lahham 2024
Roger Bergholm 2024

Revisor
Dan Normark 2024
Elisabeth Palm 2024

Revisorssuppleant
Jan-Aksel Lundström 2024
Mattias Idevik 2024

Valberedning
Jean Bergström 2024
Per Lundblad 2024