Medlem – byggnation, skötsel

Byggnation:
Som ägare av en fastighet i angränsning till någon av föreningens vägar är ni obligatoriskt medlemmar i Stockby vägförening.

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på följande saker:

 • Slitageavgift: När ni fått rivningslov/bygglov ska vägen utanför er fastighet besiktigas före byggstart. Kontakta vägföreningen i god tid och bestäm datum för besiktningen. Avgift enligt stämmobeslut:

  Vid nybyggnation av villa beslutade stämman att en slitageavgift skall betalas till föreningen på 10 000 kronor inkl moms. Vid större byggnationer skall individuell bedömning av avgiftens storlek göras.

  Fordon med band av metall (grävmaskiner m fl.) får inte köras på vägföreningens vägar, gångbanor eller gång- och cykelvägar då banden kan skada vägbeläggningen.

 • Inträdesavgift i Stockby vägförening för nyetablerad och nybyggd fastighet i Stockby vägförening är enligt stämmobeslut den 10 nov 2022 per andel 3450:-.
 • Regnvatten och smältvatten från tomtmark får inte ledas ut på vägar och gångbanor utan ska tas om hand inom egen mark.

 • Om ni bygger en fastighetsinfart över ett dike eller en dikesanvisning ska ni anlägga och sköta en vägtrumma av plast PEH med dimensionen 300 mm.

 • Flyttningar och förändringar av belysningsanordningar, vägmärken eller andra väganordningar som måste göras samtidigt bekostas av fastighetsägaren.

 • Vid beläggningsarbeten kan vägbanan förändras i höjdläge i samband med beläggningsunderhåll. SVF ansvarsområde är själva vägbanan inte anslutning mot enskild fastighetsägares infart. Höjdanpassning mot infart är fastighetsägarens ansvar. Detta pga kostnader och tidsåtgång  sådana anpassnings skulle med innebära och den mängd olika anslutningsvarianter som finns mot vägbanorna.

 • Vägföreningen ansvarar inte för fastighetsinfart. Det är fastighetsägarens sak att anpassa fastighetsinfarten till vägbanan.

 • Grönytor mellan vägen och fastigheten sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

 • Vägrummen ska av säkerhetsskäl hållas fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns).
  Så alla trafikanter får plats!

 • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut över gatan eller gångbanan på en höjd lägre än 5 meter Tänk på att snö kan tynga ner grenarna, så kapa på högre höjd. Annars kan de utgöra ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm.

 • Lägg inte stora stenar mm i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

 • Farthinder / blomlådor: Vad gäller!
 • Trädgårdsavfall och dumpning av det i naturen!
  https://www.stockbyvagforening.se/wp-content/uploads/2023/11/Tradgardsavfall-och-dumpning-i-naturen.pdf
 • Trafikövervakning och P-böter!
  Stockbyvägförening har inget mandat för frågor som rör detta.
  Allt sköts av kommunen.
  Har ni frågor om detta vänligen vänd er till Ekerö kommun.
  https://www.ekero.se/kommun-politik/kontakta-oss

  https://www.ekero.se/ekeros-utveckling-trafik/parkering–parkeringsregler