Medlem – byggnation, skötsel

Byggnation:
Som ägare av en fastighet i angränsning till någon av föreningens vägar är ni obligatoriskt medlemmar i Stockby vägförening.

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på följande saker:

 • När ni fått rivningslov/bygglov ska vägen utanför er fastighet besiktigas före byggstart. Kontakta vägföreningen i god tid och bestäm datum för besiktningen. Avgift enligt stämmobeslut: 3 ggr årsavgift för er med 10st andelar är det 7680:-  för extra slitage på vägen vid rivning/byggnationen.
  Fordon med band av metall (grävmaskiner m fl.) får inte köras på vägföreningens vägar, gångbanor eller gång- och cykelvägar då banden kan skada vägbeläggningen.

 • Regnvatten och smältvatten från tomtmark får inte ledas ut på vägar och gångbanor utan ska tas om hand inom egen mark.

 • Om ni bygger en fastighetsinfart över ett dike eller en dikesanvisning ska ni anlägga och sköta en vägtrumma av plast PEH med dimensionen 300 mm.

 • Flyttningar och förändringar av belysningsanordningar, vägmärken eller andra väganordningar som måste göras samtidigt bekostas av fastighetsägaren.

 • Vägbanan kan komma att förändras i höjdläge i samband med beläggningsunderhåll.

 • Vägföreningen ansvarar inte för fastighetsinfart. Det är fastighetsägarens sak att anpassa fastighetsinfarten till vägbanan.

 • Grönytor mellan vägen och fastigheten sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

 • Vägrummen ska av säkerhetsskäl hållas fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns).
  Så alla trafikanter får plats!

 • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut över gatan eller gångbanan på en höjd lägre än 5 meter Tänk på att snö kan tynga ner grenarna, så kapa på högre höjd. Annars kan de utgöra ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm.

 • Lägg inte stora stenar mm i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor