Verksamhet

Verksamhetens omfattning

Stockby vägförening verkar i Stenhamra. Mer än 900 fastigheter är medlemmar i vägföreningen. Vägföreningens verksamhet består huvudsakligen i underhåll av

Vägar
Belysning
Grönområden

Vägföreningens ansvarar omfattar underhåll inom huvudsakligen Stenhamra tätortsområde. Inom vägföreningens ansvarsområde har Vägverket ansvar för Stenhamravägen och Solbackavägen. Ekerö kommun har ansvar för infartsvägen till Uppgårdsskolan med tillhörande parkeringsplats, parkeringsplats vid Stenhamraskolan samt gång- och cykelvägen som leder ut från Stenhamraskolan till gång- och cykelvägen vilken löper utmed bostadsområdet Lupingränd.

Vägar

Vägunderhåll vintertid består främst av att genom snöröjning och sandning upprätthålla en normal framkomlighet av vägar samt gång- och cykelbanor.

Sommarunderhåll innebär främst att åtgärda skador som uppkommit under vintern på vägar, gång- och cykelbanor. Underhållet startar på våren med sopning och bortforsling sand från vägar samt gång- och cykelbanor. Under vissa år genomförs även slamsugning av vägnätets dagvattenbrunnar.

Till sommarunderhåll räknas även att kontrollera och eventuellt åtgärda olika anordningar i direkt anslutning till vägen så avsedd funktion erhålls. Det kan till exempel innebära rensning och fördjupning av diken samt rensning av vägtrummor etc. För en ökad trafiksäkerhet kontrolleras vägskyltarnas standard och skadade skyltar åtgärdas eller byts ut. Träd eller buskar som skymmer sikten hamlas (beskäres) för att ge en säker trafikmiljö.

Vägarnas kontrolleras varje år genom okulär besiktning där status noteras i en väglogg. Vägloggen är ett viktigt instrument i den arbetsmetod som föreningen tillämpar för att långsiktigt säkra en god vägstandard inom ansvarsområdet till lägsta möjliga kostnad för föreningens medlemmar. Vägloggen används som underlag för budgetarbetet och ligger till grund för projektering av större vägprojekt.

De arbeten som måste utföras i samband med underhåll av vägnätet, upphandlas av vägföreningen från olika entreprenörer i full konkurrens för att på så sätt säkra ett kostnadseffektivt genomförande.

Belysning

Föreningen anskaffat ny och modern LED belysning inom hela sitt område.

Överallt finns nu vit vägbelysning som ger mycket god färgåtergivning. LED belysning är ytterst strömsnål och hållbar och minskar problemen med ljuskällor som slocknar och andra störningar. Inspektion och eventuelll hamling av träd i belysningsarmaturernas närhet sker kontinuerligt för att bästa möjliga ljusutbyte skall erhållas.

EU har fastställt tre energi- och klimatmål till 2020. Ett av dessa är att energieffektiviseringen ska förbättras med 20%. Föreningen har gott och väl nått det målet med den nya vägbelysningen.

Grönytor

Utefter gångvägar och trottoarer beskärs buskar varje år. Vägföreningen vill i detta sammanhang påminna om att fastighetsägaren ansvarar för att träd och buskar som står på tomtmark inte försämrar framkomligheten eller försämrar trafiksäkerheten.

Alla fastighetsägare uppmanas att medverka till att framkomligheten underlättas för entreprenörernas maskiner genom att hålla eget träd eller buskage i välklippt skick.